سنجش الگوی فضایی ادراک خطر به تفکیک محله‏ ها در شهر یزد

سنجش الگوی فضایی ادراک خطر به تفکیک محله‏ ها در شهر یزد
بازدید 396 زمان ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ کد خبر 1244

نویسندگان مجتبی رفیعیان۱ ؛ عاطفه پارسائیان ۲ ۱دانشیار، گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس ۲کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس. چکیده طى ربع قرن گذشته، میلیون‏ها …


نویسندگان
مجتبی رفیعیان۱ ؛ عاطفه پارسائیان ۲
۱دانشیار، گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس
۲کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس.
چکیده
طى ربع قرن گذشته، میلیون‏ها نفر از مردم جهان به‏ شدت تحت تأثیر انواع مخاطرات قرار گرفته ‏اند. امروزه مباحث مربوط به مشارکت شهروندان در کاهش آسیب‏ پذیری در برابر مخاطرات و تشکیل جوامعی تاب‏ آور توجه ویژه‏ای را به خود جلب کرده‏ اند. مدل مدیریت خطر بحران اجتماع محور (CBDRM) یک رویکرد مدیریتی پایین به بالاست که بر نقش کلیدی جوامع محلی و مشارکت آنان در فرآیند مدیریت خطرها تأکید دارد. در این میان، آنچه موجب مشارکت جوامع در اتخاذ تصمیماتی برای پیشگیری از خطرها و آمادگی در برابر آن‏ها می‏ شود، میزان و نحوه‏ ی ادراک خطرهای آن‏هاست. پژوهش حاضر به دنبال سنجش میزان ادراک خطر حوادث ناشی از بارندگی‏ های شدید شهری کویری چون یزد توسط اجتماعات مختلف شهری آن است تا بررسی کند سطوح مختلف ادراک خطر چه تأثیری در رفتارهای آن‏ها دارد؛ یا به عبارتی تصمیمات اجتماعات مختلف شهری با سطح درک متفاوت برای مشارکت در پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث ناشی از بارندگی شدید چگونه است. برای این منظور، از پرسشنامه برای جمع ‏آوری داده‏ ها و از نرم‏ افزار SPSS و روش‏های آزمون T تک‏ نمونه ‏ای و تحلیل واریانس یک ‏طرفه در این نرم ‏افزار برای تحلیل داده ‏ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که نه تنها بین محله‏ های مختلف شهری یزد در ادراک خطر تفاوت معناداری وجود دارد، بلکه تفاوت در درک ماهیت خطرها و عوامل مؤثر در آن نیز در رفتارهای ساکنان در تصمیم ‏گیری برای پیشگیری از خطر و آمادگی در برابر آن نیز بسیار مؤثر است.

pdf-small

کلیدواژه ها
مدیریت خطر بحران اجتماع‏ محور؛ ادراک خطر؛ اجتماعات شهری؛ شهر یزد
مراجع
  1. صالحی، اسماعیل؛ آقابابایی، محمدتقی؛ سرمدی، هاجر و دیگران (۱۳۹۰). بررسی میزان تاب‏آوری محیطی با استفاده از مدل شبکه‏ی علیت. محیط‏شناسی، س ۳۷، ش ۵۹، ۹۹-۱۱۲.
  2. Gaillard, J. C. (2008). Alternative Paradigms of Volcanic Risk Perception: The Case of Mt. Pinatubo in the Philippines. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 172, 315-328.
  3. مهندسین مشاور فرنهاد (۱۳۸۵). مطالعاتمربوطبهمدیریتبحران.
  4. مطهری، زینب السادات (۱۳۹۰). بررسیاثربخشیرویکرداجتماع‏محوردرمدیریتبحران نواحیشهری (مطالعهیموردی:محله‏یدیلمانمنطقه‏ی ۲۰تهران. پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
  5. رضایی پرتو، کورش‏علی (۱۳۸۴). بررسی آسیب‏پذیری بافت‏های شهری در برابر بلایای طبیعی (زلزله، سیل) و ارائه‏ی راهکارهای لازم جهت کاهش اثرات آن (نمونه‏ی موردی: منطقه‏ی یک شهرداری تهران). پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
  6. رضایی، محمدرضا (۱۳۸۹). تبیین تاب‏آوری اجتماعات شهری به منظور کاهش اثرات سوانح طبیعی (زلزله) (مطالعه‏ی موردی: کلان‏شهر تهران). رساله‏ی دوره‏ی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
  7. رفیعیان، مجتبی؛ رضایی، محمدرضا؛ عسگری، علی و دیگران (۱۳۸۹). تبیین مفهومی تاب‏آوری و شاخص‏سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع‏محور (CBDM).  مدرس علوم، برنامه‏ریزی و آمایش فضا، دوره‏ی پانزدهم. ش ۴، ۱۹-۴۱٫
  8. پارسائیان، عاطفه (۱۳۹۲). سنجش تأثیر ادراک خطر برالگوی سکونتشهروندان در بافت‏های شهری یزد. پایان‏‏نامه‏ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
  9. http://www.ied.ethz.ch/newsletter/newsletter6/conference.
  10. مهندسین مشاور عرصه (۱۳۸۸). طرح جامع یزد گزارش نهایی، ج ۱: بررسی منطقه و حوزه‏ی نفوذ و شناخت شهر.

۱۱٫ Aberquez, I.; Murshed, Z. (2006). Field Practitioners Handbook. Klong Luang, Pathumthani: Asian Disaster Preparedness Center (ADPC).

۱۲٫ Cutter, S. L. et al. (2008). A Place-Based Model for Understanding Community Resilience to Natural Disasters. Global Environmental Change, 1-9.

۱۳٫ Buckle, P. (2000). New Approaches to Assessing Vulnerability and Resilience. Australian Journal of Emergency Management, Victoria: EMA, 8-12.

۱۴٫ Hampel, J. (2006). Different Concepts of Risk-A Challenge for Risk Communication. International Journal of Medical Microbiology, 296, 5-10.

۱۵٫ Aven, T.; Kristensen, V. (2005). Perspectives on Risk: Review and Discussion of the Basis for Establishing a Unified and Holistic Approach. Reliab. Eng. Syst. Safe 90, 1-14.

۱۶٫ Paradise, T. R. (2005). Perception of Earthquake Risk in Agadir, Morocco: A Case Study from a Muslim Community. Environmental Hazards 6, 167-180.

۱۷٫ Bo Meng, M. L.; Hua Yan Liufu, W. W. (2013). Risk Perceptions Combining Spatial Multi-Criteria Analysis in Land-Use Type of Huainan City. Safety Science 51, 361-373.

۱۸٫ Sjoberg, L. (2006). Will the Real Meaning of Affect Please Stand up? J. Risk Res. 9, 101-108.خبر های مشابه سنجش الگوی فضایی ادراک خطر به تفکیک محله‏ ها در شهر یزد

تهران رکورددار جهان در فرونشست زمین/ پایتخت باید تخلیه شود!

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملتهر ان هر روز یک میلی متر از زمین در تهران نشست می کند یعنی در سال …

مهم ترین مخاطرات طبیعی و انسان ساز شهر تهران

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل مهندس محسن نادی معاون عملیات، مقابله و پدافند غیر عامل سازمان در گفت و گوی ویژه این …

طراحی مدلی برای مطالعه رویکرد مدیریت ریسک بحران اجتماع محور مطالعه موردی طرح دوام(داوطلبین واکنش اضطراری محلات)

طراحی مدلی برای مطالعه رویکرد مدیریت ریسک بحران اجتماع محور مطالعه موردی طرح دوام(داوطلبین واکنش اضطراری محلات) نویسندگان مجتبی رفیعیان۱؛ زینب السادات مطهری* ۲ ۱دانشیار/ …

آمریکا از طریق روسیه به ایران پیام داده است

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل به نقل از روزنامه الرأی چاپ کویت، این روزنامه با درج خبری مدعی شد ایالات متحده آمریکا …

آخرین اخبار و مقالات