بررسی کاربرد سیستم های ارتباطی سیار در مدیریت بحران

بازدید 963 زمان 2016/09/17 کد خبر 132

نویسندگان: علی زیدی جودکی، هادی زیدی جودکی، نورالدین فریدونی پور برای مدیریت بحران موثر ارتباطات پیشرفته بسیار مهم می باشد. نبود ارتباطات، مستقیما باعث پایین …


نویسندگان: علی زیدی جودکی، هادی زیدی جودکی، نورالدین فریدونی پور

برای مدیریت بحران موثر ارتباطات پیشرفته بسیار مهم می باشد. نبود ارتباطات، مستقیما باعث پایین آمدن سطح آگاهی از شرایط برای مدیران ارشد، و هم برای امدادگران بحران در محل سانحه می شود. راه اندازی و نگهداری خطوط تماس مستقیم بین تصمیم گیران، امدادگران رسمی و غیررسمی، مقامات دولتی، و عموم مردم یک هدف اصلی در تمامی برنامه ریزی های مدیریت بحران می باشد.

این مقاله با بکارگیری پیشرفت ها در فناوری که امکان تحرک و پویایی زیادی را در سیستم های مخابراتی می دهد، سطح جدیدی از انعطاف پذیری ساختارهای فرماندهی و عملیاتی را معرفی می نماید.خبر های مشابه بررسی کاربرد سیستم های ارتباطی سیار در مدیریت بحران

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات