نقش ارتباطات در مدیریت بحران زلزله

بازدید 1095 زمان 2016/09/17 کد خبر 137

متن زیر به نتایج یک پژوهش درباره زلزله شهر ورزقان آذربایجان شرقی و نقش ارتباطات در مدیریت بحران زلزله پرداخته و آن را از نگاه …


متن زیر به نتایج یک پژوهش درباره زلزله شهر ورزقان آذربایجان شرقی و نقش ارتباطات در مدیریت بحران زلزله پرداخته و آن را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

در جهان امروز، نگره های گوناگونی در برابر پدیده های بحران زا و شیوه های کُنش وری در برابر آن مطرح است. ایران با داشتن زلزله های بزرگ (هر ۳ سال یک بار) و زلزله های میانه (هرسال یک بار) و همچنین سیل و توفان و جنگ، در شمار سرزمین های با ویژگیِ رویدادهای پیش بینی ناپذیر است!خبر های مشابه نقش ارتباطات در مدیریت بحران زلزله

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات