نشست مشترك شوراي پدافندغيرعامل و قرارگاه هاي پدافند سايبري و پدافندزيستي استان

نشست مشترك شوراي پدافندغيرعامل و قرارگاه هاي پدافند سايبري و پدافندزيستي استان
بازدید 533 زمان 2017/01/22 کد خبر 3915

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، رشيدي مديركل پدافند غيرعامل استان پيرامون ابتكار و نوآوري به عمل آمده …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، رشيدي مديركل پدافند غيرعامل استان پيرامون ابتكار و نوآوري به عمل آمده در تلفيق جلسات شورا و هريك از قرارگاه هاي پدافند سايبري و زيستي  باهدف هم افزايي در توان و ظرفيت سازي همه دستگاه هاي ذيمدخل  و استفاده بهينه از عامل زمان و حركت در مسير پيشرفت و توسعه استان تأكيد و موضوعات مطروحه جهت دستور كار جلسه را تكاليف قانوني مجموعه اداري و هم مطالبات به حق مردم عنوان داشت.
نشست مشترك شوراي پدافندغيرعامل و قرارگاه هاي پدافند سايبري و پدافندزيستي استان

در ادامه دبير شوراي پدافندغيرعامل استان به ابعاد پيچيده و تماما تكنولوژيك تهديدات نوين دشمنان و ضرورت اجراي الزامات پدافند سايبري در زيرساخت هاي ارتباطي استان و همچنين در ابعاد دفاع زيستي به دليل گستردگي و تهديد پذيري فزاينده چرخه زيستي استان ملحوظ به ظرفيت هاي متفاوت و متنوع زيست محيطي ؛ موضوع پيش بيني زيرساخت هاي لازم به منظور آشكار سازي و تشخيص سريع عوامل بيولوژيك را بسيار مهم برشمرد.

مديركل پدافند غيرعامل استان توجه به تأمين امنيت زيرساخت هاي با سطح بندي امنيتي استان را واجد اهميت و سپس  به پروژه مهم مونوريل و قطار سبك شهري كلانشهر كرمانشاه پرداخته و ضرورت اعمال الزامات فني پدافند غيرعامل آن از سوي كارفرما (شهرداري) و مشاورين و پيمانكاران آنرا مورد تأكيد و چگونگي رعايت ملاحظات پدافند را در كليه سطوح پروژه از دست اندركاران آن خواستارگرديد. 

در جمع بندي موضوعات جلسه شاه حسيني الزام آور بودن رعايت ملاحظات پدافندغيرعامل كليه مطالعات طرح ها و پروژه هاي زيرساختي استان را مورد تأكيد مجدد و از كليه مديران و اعضاي شوراي پدافند استان خواستار رعايت ضوابط قانوني در اين مهم شد.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه نشست مشترك شوراي پدافندغيرعامل و قرارگاه هاي پدافند سايبري و پدافندزيستي استان

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات