نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران با استفاده از مدل AHP(سازمان مدیریت بحران کشور)

بازدید 980 زمان 2016/09/17 کد خبر 73

نویسندگان: سعید کریم پیرحیاتی، دکتر پریوش جعفری چکیده تعداد کمی از سازمانها به لزوم آماده ساختن خود برای رویاروی با بحرانهای احتمالی، پی برده اند.به …


نویسندگان: سعید کریم پیرحیاتی، دکتر پریوش جعفری

چکیده

تعداد کمی از سازمانها به لزوم آماده ساختن خود برای رویاروی با بحرانهای احتمالی، پی برده اند.به همین ترتیب برای مقابله با خطرات احتمالی، سازوکارهای لازم را پیشبینی نکرده اند. فناوری ها همواره به عنوان یک ابزار بخشی از زندگی ما را تشکیل داده است و با افزایش توانایی های بشر به عنوان سازگاری با محیط برای رهایی از نیروهای قهار طبیعت مطرح بوده است. اهمیت و جذب و به کارگیری فناوری های جدید در دنیای کنونی توسط شرکت ها و سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام لایه های زندگی خصوصی و اجتماعی ما رسوخ و راهکارهای نوینی را برای حل مشکلات فراهم کرده است.نکته ای که امروز بیش از هر زمان دیگر جلب توجه می کند، سرعت در ارایه خدمات و کمرنگ تر شدن روز به روز محدودیت های زمانی و مکانی است و این مزیت به مدد فناوری های نوین ارتباطی در حال توسعه روز افزون است.نتایج تحقیقات نشان می دهد که استفاده از انواع ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله دسترسی به سیستم های هشدار سریع ، رباط پرنده، سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی ، رباط های جستجو ونجات، حسگرها،سیستم های اطلاعاتی بر بهبود مدیریت بحران منجر شده است.

در نهایت نقش استفاده از این ابزارها در سطوح مختلف بحران با بهره جستن از امکانات تحلیل سلسله مراتبی AHPمورد استفاده قرار گرفته است. همچنین اولویت بکارگیری از این ابزارها در سطوح مختلف بحران که شامل پیش از بحران، حین و پس از بحران می باشد، بررسی می گردد.

واژههای کلیدی: فناوری اطلاعات وارتباطات، بحران، مدیریت بحران

خبر های مشابه نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران با استفاده از مدل AHP(سازمان مدیریت بحران کشور)

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات