ارائه مدل مکانیابی پناهگاه اسکان موقت بعد از زلزله با استفاده از الگوریتم بهینه – سازی کلونی مورچه ACO

بازدید 1027 زمان 2016/09/17 کد خبر 74

علی اکبر متکان، عباس علیمحمدی، بابک میرباقری، محسن قطب الدینی چکیده یکی از مهمترین مسائلی که پس از وقوع زلزله مورد توجه سازمان های مسئول …


علی اکبر متکان، عباس علیمحمدی، بابک میرباقری، محسن قطب الدینی

چکیده

یکی از مهمترین مسائلی که پس از وقوع زلزله مورد توجه سازمان های مسئول در مدیریت بحران قرار می گیرد، انتخاب مکانی مناسب و ایمن جهت استقرار موقت جمعیت آسیب دیده از سانحه می باشد. مکانیابی پناهگاههای اسکان موقت به دلیل تعداد زیاد مکان های امن، محدودیت ها، وجود ترکیبات مکانی متفاوت یک مسئله پیچیده بهینه سازی می باشد. از سوی دیگر، یافتن ترکیبی از مکان های امن، تخصیص جمعیت و انتقال افراد آسیب دیده از سوانح به نزدیکترین پناهگاه ضروری می باشد. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم اطلاعات جغرافیایی مدلی ارائه شده است که همزمان با انتخاب مکان های امن، تخصیص جمعیت را انجام و کیفیت مکانیابی را بر اساس تابع هدف هزینه تعریف شده مورد بررسی قرار میدهد. در این مقاله شهر کرمان به عنوان الگوی تهیه پایگاه داده مکانی به منظور مکانیابی محل استقرار موقت جمعیت های آسیب دیده از زلزله انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به عدم توزیع مناسب فضاهای مورد نظر در سطح شهر و همچنین بدلیل نبود مکان های امن در مناطق با جمعیت متوسط، نتایج نشان میدهد که حدود ۴۰ درصد جمعیت شهر بایستی فاصله ای بیش از ۱۵۰۰ متر را تا نزدیکترین پناهگاه طی کنند و به منظور کاهش فاصله دسترسی، مستلزم ایجاد و یا تخصیص فضاهای باز در این مناطق می باشد.

واژه های کلیدی: مدیریت بحران، اسکان موقت، مکانیابی و تخصیص، الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه

 خبر های مشابه ارائه مدل مکانیابی پناهگاه اسکان موقت بعد از زلزله با استفاده از الگوریتم بهینه – سازی کلونی مورچه ACO

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات