ارائه روشی جدید برای شناسایی گره های فعال و تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی

بازدید 1109 زمان 2016/09/17 کد خبر 76

نویسندگان: فائزه شریف زاده، سمیه کافی، مرتضی براری چکیده شبكه اجتماعی، ساختاری اجتماعی است که از گره هایی تشكيل شده است و این گره ها …


نویسندگان:

فائزه شریف زاده، سمیه کافی، مرتضی براری

چکیده

شبكه اجتماعی، ساختاری اجتماعی است که از گره هایی تشكيل شده است و این گره ها توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی که یک استراتژی برای تجزیه و تحليل این ساختار است، ساختار اجتماع را SNA به هم متصل اند. تحليل شبكه های اجتماعی یا به شكل یک گراف و افراد و روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می نگرد. رأسها کنشگران فردی یا سازمانی درون شبكه ها و یا اشيا و کالاها هستند و یالها روابط و پيوندهای ميان این کنشگران هستند. مرکزیت راسها در گراف اجتماعی از اهميت خاصی برخوردار است. مرکزیت در محيطها و کاربردهای متفاوت به گونه های متفاوتی محاسبه میشود. یک راس با مرکزیت بالا در گراف صرف نظر از نوع تعریف و محيط مسئله، راس تاثيرگذاری خواهد بود. از اینرو در این مقاله برای اندازه گيری ميزان تاثيرگذاری راسها و انتخاب تاثيرگذارترین راسها از این مفاهيم کمک گرفته شد. در این مقاله با استفاده از شاخصهای مرکزیت درجه، مرکزیت مابينيت، مرکزیت نزدیكی و مرکزیت نيمه محلی اهميت نقش گره ها در چند شبكه مختلف بررسی شد. هر کدام از پارامترهای مرکزیت در شبكه های اجتماعی نقشی را دارند. هر یک از شبكه ها به دليل ذات رابطه ی حاکم بر شبكه از خصوصيات خاصی برخوردارند. به عنوان مثال می توان به جهت دار و غيرجهت دار بودن گراف و همچنين دو بخشی بودن گراف و بدون طوقه بودن در شبكه های اجتماعی ارجاعات مقاله و …. اشاره کرد. به دليل این تفاوتها در شبكه های اجتماعی، شاخصهای ارائه شده و نتيجه گيری ها همواره برای همه ی انواع شبكه ها صادق نيستند. مشخص شد که برای هر محيط، با توجه به نوع مسئله، نحوه انتشار تاثيرات و همچنين احتمال تاثيرپذیری، بهترین معيار میتواند متفاوت باشد.

در ادامه معيار جدیدی از ترکيب وزن دار شاخص های مرکزیت که از طریق الگوریتم ژنتيک به دست آمده است ارائه شده است و این معيار، در آزمایشات انجام شده کارآیی موثری از خود نشان داده است .در این تحقيق برای اثبات کار از چند مجموعه داده واقعی استفاده گردیده و نشان داده شده است که روش پيشنهادی می تواند کارایی و دقت را افزایش دهد.

واژه های کلیدی:

گره فعال، گره تاثيرگذار ،مدل انتشار، بيشينه سازی انتشار، شاخص های مرکزیت، تحليل شبكه های اجتماعی.
خبر های مشابه ارائه روشی جدید برای شناسایی گره های فعال و تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات