برنامه های درسی آموزش پدافند غیر عامل: بررسی تطبیقی ایران،آمریکا،انگلستان،روسیه و استرالیا

بازدید 1008 زمان 2016/09/17 کد خبر 77

رضا ناصری جهرمی، مهدی کرباسیان، جعفر ترک زاده، مهدی محمدی چکیده توسعه آموزش پدافند غیر عامل در جهان روند رو به رشدی یافته و هر …


رضا ناصری جهرمی، مهدی کرباسیان، جعفر ترک زاده، مهدی محمدی

چکیده

توسعه آموزش پدافند غیر عامل در جهان روند رو به رشدی یافته و هر کشوری با توجه به نیاز آموزشی و زمینه اجتماعی خود، چارچوب خاصی را اجرا کرده است . هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی برنامه های درسی آموزش پدافند غیرعامل در کشورهای ایران، آمریکا، انگلستان، روسیه و استرالیا است. این پژوهش جزء پژوهش های ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی و مدل ابزارسازی است که در دو مرحله کیفی و کمّی اجرا شده است. بخش کیفی با استفاده از روش مطالعه موردی کیفی و بخش کمّی با استفاده از روش های تحلیل عامل تأییدی و توصیفی – پیمایشی انجام شده است. ابتدا برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل مشتمل بر عناصر برنامه ی درسی کلاین تدوین و اعتباریابی سپس بر اساس اطلاعات در دسترس، مؤلفه های برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل مقایسه شد. نتایج نشان داد که در هدف برنامه ی درسی، پیشگیری از بحران؛ در محتوا، آشنایی با حوادث و کمک های اولیه؛ در منابع آموزشی، کتاب و فیلم؛ در فعالیت های یادگیری، شیوه ی فعال؛ در روشهای آموزشی، روش استاد- شاگردی؛ در گروه بندی یادگیرندگان، توانایی جسمی؛ در شیوه ی ارزشیابی، ارزشیابی عملی و در زمان آموزش، زمان از قبل تعیین شده بیشترین فراوانی و در عنصر مکان آموزش، شیوه ی درون و برون کلاسی فراوانی یکسانی دارند.

 

واژگان کلیدی: برنامه های درسی، آموزش، پدافند غیرعامل.
خبر های مشابه برنامه های درسی آموزش پدافند غیر عامل: بررسی تطبیقی ایران،آمریکا،انگلستان،روسیه و استرالیا

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات