ارائه ی الگوی ارزیابیریسک بر اساس تلفیق رویکردهای عملکردی و آمایشی در زیرساخت های حیاتی

بازدید 1019 زمان 2016/09/17 کد خبر 78

حانیه نورالهی، اکرم برزگر، فرشید عوضآبادیان، عاطفه سلیمانی، آرزو علیخانی چکیده رویکردهای متفاوتی در ارزیابی خطرپذیری شهری وجود دارد که ابعاد مختلف زندگی شهری را …


حانیه نورالهی، اکرم برزگر، فرشید عوضآبادیان، عاطفه سلیمانی، آرزو علیخانی

چکیده

رویکردهای متفاوتی در ارزیابی خطرپذیری شهری وجود دارد که ابعاد مختلف زندگی شهری را در بر می گیرد. فرایند و الگوی پیشنهادی این مطالعه به دنبال تلفیق مفاهیم خطرپذیری در زیرساختهای حیاتی با اهداف برنامه ریزانه در نگاه آمایشی به شهر است. به این منظور ابتدا با استفاده از مفاهیم اندرکنش درون زیرساختی و بین زیرساختی، روابط در شبکه زیرساختهای حیاتی تبیین شده و سپس آسیب پذیری و پیامدهای اجزای این زیرساختها با توجه به توزیع جمعیت و فعالیت در پهنه فضا مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای دستیابی به این مهم، در الگوی پیشنهادی از مفهوم “فروش از دست رفته” در ارتباط با عملکرد داراییها استفاده شده است. استفاده از این مفهوم علاوه بر افزودن ملاحظات آمایشی به مطالعه زیرساختهای حیاتی، امکان مقایسه بین داراییهای مختلف را نیز فراهم کرده است. برای عینی شدن این تحلیل، فرایند مذکور در یک منطقه شهری فرضی پیاده سازی شده است .

 

واژگان کلیدی: خدمات رسانی، زیرساختهای حیاتی، اندرکنش، فروش از دست رفته.
خبر های مشابه ارائه ی الگوی ارزیابیریسک بر اساس تلفیق رویکردهای عملکردی و آمایشی در زیرساخت های حیاتی

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات