تیم پروژه شما تا چه اندازه متعهد است؟

بازدید 1105 زمان 2016/09/17 کد خبر 89

یک امر مشترک در اغلب شرکتها اینست که آنها برای نیل به اهداف خود کارمندانی را در تمام سطوح استخدام کرده و به این منظور …


یک امر مشترک در اغلب شرکتها اینست که آنها برای نیل به اهداف خود کارمندانی را در تمام سطوح استخدام کرده و به این منظور مصاحبه های متداولی را نیز ترتیب میدهند. اما مطلبی که برای اغلب مدیران دانستن آن ضرورت دارد این است که چه چیز باعث می شود که یک کارمند در زمان مورد نیاز شب تا دیروقت سرکار بماند، یا صبح بسیار زود کار را شروع کند و یا حتی تعطیلات آخر هفته خود را هم فدای موفقیت سازمان کند؟ در واقع با نگاه به افراد چگونه می توانیم مطمئن شویم کدامیک واقعا در موفقیت سازمان، خود را متعهد می دانند؟ و تا چه اندازه ای سخت برای تحقق اهداف تلاش خواهند کرد؟

پاسخ این سوال در کلمه تعهد نهفته است و اینکه مدیریت این تعهد را از جانب کارکنانش مشاهده کرده و به ایشان مسئولیت تام در کارهایشان بدهد. اما این رابطه ای به شدت دو طرفه است؛ مدیریت تا تعهد را در کارکنانش نبیند از اعطای مسئولیت و اختیار بیشتر به آنها سرباز میزند و کارکنان نیز تا زمانیکه آزادی عمل و قدرت مانور و نهایتا احساس امنیت از جانب مدیریت ارشد نداشته باشند به تعهد کامل نمی رسند.

از اینرو حداقل از منظر مدیریت، یک سوال جدی وجود دارد که: چگونه میتوانیم افرادی را در یک پروژه داشته باشیم که تعهد خود را اثبات کرده اند و فراتر از آن چگونه می توانیم میزان تعهد پرسنل خود را امتحان کنیم؟خبر های مشابه تیم پروژه شما تا چه اندازه متعهد است؟

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات