معرفی شاخص های ریسک

بازدید 1213 زمان 2016/09/17 کد خبر 90

شاخص های ریسک یک عدد و یا جداولی از اعداد هستند که به منظور اندازه گیری ریسک برازش شده اند. بعضی از شاخص های ریسک …


شاخص های ریسک یک عدد و یا جداولی از اعداد هستند که به منظور اندازه گیری ریسک برازش شده اند. بعضی از شاخص های ریسک مقادیر نسبی و بدون بعدی هستند که فقط در یک رویه ی ارزیابی ریسک دارای معنی می باشند و از این جهت نسبی نامیده می شوند که در مقایسه با یکدیگر رتبه بندی شده اند و برخی دیگر مطلق و دارای بعد بوده و از ریسک های فردی و جمعی محاسبه شده و در واقع شکل ساده شده و خلاصه ای از اطلاعات موجود در ریسک های فردی و جمعی هستند. در ادامه انواع شاخص های ریسک به طور مختصر از نظر شما خواهد گذشت .خبر های مشابه معرفی شاخص های ریسک

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات