ارائه چارچوبی براي کاهش اثرات ریسک هاي اختلال در بخش تولید برق

بازدید 1033 زمان 2016/09/17 کد خبر 96

نویسندگان: مرتضی شیري پور، مسعود ربانی، حامد شکوري گنجوي چکیده امروزه، از انرژي به عنوان یک عامل اساسی و زیربنایی براي توسعه مستمر یاد می …


نویسندگان: مرتضی شیري پور، مسعود ربانی، حامد شکوري گنجوي

چکیده

امروزه، از انرژي به عنوان یک عامل اساسی و زیربنایی براي توسعه مستمر یاد می شود، علاوه بر این تامین بهینه و پایدار آن یک دغدغه همیشگی براي کشورها به حساب می آید. در میان تمام انرژي هاي مورد استفاده بشر، انرژي برق به علت هزینه پایین، ایمنی بالا و استفاده فراوان آن در مصارف خانگی، تجاري، صنعتی و کشاورزي از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو، با توجه به نقش حیاتی این انرژي در زندگی روزمره تمامی انسان ها، همیشه سعی بر آن است که از قطع شدن آن جلوگیري شود. علیرغم تمامی این توجهات باز عواملی وجود دارند که می توانند روند تولید آن را با اختلال روبرو کنند، میزان تولید آن را کاهش دهند و یا حتی در بعضی مواقع می توانند باعث قطعی برق در شبکه شوند. با وجود اینکه احتمال وقوع این نوع عوامل کم می باشد ولی در صورت اتفاق افتادن، می توانند تاثیرات مالی، فنی و اجتماعی زیادي را در پی داشته باشند. از این رو، در این مقاله سعی شده است تا اثرات این نوع عوامل در بخش تولید بررسی شود و سپس با استفاده از رویکردي سیستماتیک و گام به گام تاثیر این عوامل را کاهش دهد و در صورت امکان از بین ببرد، بطوري که پس از طی این مراحل می توانیم اطمینان بیشتري نسبت به عملکرد مجموعه در مواجهه با این نوع عوامل و ریسک ها داشته باشیم، تا در صورت وقوع این نوع اختلالات تولید برق با مشکلی مواجه نشود.

واژه هاي کلیدي : مدیریت ریسک، اختلال در تولید، بلایاي طبیعی، اعتصابات کارگري، حملات تروریستی
خبر های مشابه ارائه چارچوبی براي کاهش اثرات ریسک هاي اختلال در بخش تولید برق

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات