ارزیابی ریسک به روش پاپیونی (BOW-TIE)

بازدید 1312 زمان 2016/09/17 کد خبر 97

نویسنده فرهاد فراهی چکیده پیامدهای تلخ حوادث بسیار شدید دهه های گذشته از جمله حادثه نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن، سكوی نفتی پایپرآلفا دردریای شمال …


نویسنده

فرهاد فراهی

چکیده

پیامدهای تلخ حوادث بسیار شدید دهه های گذشته از جمله حادثه نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن، سكوی نفتی پایپرآلفا دردریای شمال و یا فاجعه اخیر زیست محیطی در خلیج مكزیك و چندین و چند نمونه حوادث مشابه سبب شده تا همواره جواب این سوال اساسی در اذهان بی پاسخ بماند که چرا با استقرار ساختارهای سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بسیار قوی در این اماکن بعضا چنین حوادثی با پیامد های غیر قابل جبران بوجود می آید. آیا استقرار چنین سیستمهایی نباید انواع خطرات را پیش بینی، کنترل و به طبع آن حوادث مربوطه را کاهش دهد. این مقاله سعی دارد بصورت توصیفی ضمن آشنایی با روش پاپیونی مزیت ها ی آن را در بهینه سازی مدیریت ریسك از طریق بهبود فرآیندهای بازرسی، پیش بینی، آگاهی و رضایت مندی نیروی کار را نشان دهد. این مدل توانسته از طریق ارتباط بین سیستم های سخت افزاری، نرم افزاری و موازنات مورد نیاز از یك سوء و برقراری ارتباط میان خطرات و پیامد های ناشی از بروز آنها را بواسطه موانع مورد نیاز و وسایل جبرانی بمنظور جلوگیری از بروز حوادث و پیامد های زنجیره ای ناشی از آنها را برقرار و نحوه کنترل آنها را در سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بخوبی نمایان کند.

در تحلیل عوامل بالقوة آسیب رسان با اقدامات کنترلی، چگونگی نمایش و آگاهی رسانی فعالیت ها و وظایف بحرانی جهت اکثر افراد در رده های پایین هرم مدیریتی مشكل و دشوار است اما این روش قابلیت نمایش ارتباط تمامی مؤلفه های موجود را دارد و روشن ترین تصویرسازی گرافیكی از مدیریت ریسك، با هر سطح آگاهی جهت افراد مختلف را به نمایش می گذارد. دراین میان آگاهی افراد در سطوح مختلف از نقش موثر آنها در کنترل خطرات و پیامد های ناشی آنها بیشترین تاثیر را در بهبود ساختار و عملكرد سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست خواهد گذاشت.

کلمات کلیدی :

HSE Management System, Risk Management ٫ Risk Assessment ٫ Bow- tie
خبر های مشابه ارزیابی ریسک به روش پاپیونی (BOW-TIE)

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات