اهداف مجازی

راهبرد‌های بهینه‌ی دفاع از سامانه‌های حسّاس با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان

نویسندگان مهدی رحیمدل میبدی۱ ؛ امیرحسین امیری ۲ ؛ مهدی کرباسیان۳ ۱دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور تهران. ۲دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی …

آخرين اخبار و مقالات