ایستگاه های آتش نشانی

تحلیل فضا- مکانی عملکرد ایستگاه های آتش نشانی بر پایه ی مدیریت بحران با استفاده از روش تلفیقی MCDM و تحلیل شبکه

نویسندگان سیدعلی علوی۱ ؛ اسماعیل سالاروند ۲ ؛ علی احمدآبادی۳ ؛ سعیده فرخی سیس۲ ؛ محمد رضا بسحاق۴ ۱جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت …

آخرين اخبار و مقالات