مدیریت خطر بحران اجتماع محور

سنجش الگوی فضایی ادراک خطر به تفکیک محله‏ ها در شهر یزد

نویسندگان مجتبی رفیعیان۱ ؛ عاطفه پارسائیان ۲ ۱دانشیار، گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس ۲کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس. چکیده طى ربع قرن گذشته، میلیون‏ها …

آخرين اخبار و مقالات