مکانیابی

مکان‌یابی و مسیریابی تسهیلات اورژانسی با فرض احتمال خرابی مسیرهای ارتباطی در زمان بحران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان جمال ارکات ۱ ؛ شکوفه زمانی۲ ؛ پرک قدس۳ ۱دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان ۲دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه …

تحلیل اولویت مکانی پایگا ه های پشتیبان مدیریت بحران زلزله بر مبنای استاندارد طبقه بندی زمین مرجع کاربری ها با استفاده از روش تاپسیس، مطالعه ی موردی: ناحیه ی ۱ منطقه ی ۶ شهرداری تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان فرشاد نوریان۱ ؛ سعید اسفندی ۲ ۱دانشیار، گروه شهرسازی، دانشگاه تهران، ایران . ۲دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده …

آخرين اخبار و مقالات