کاهش خطر پذیری

کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی (زلزله) از طریق برنامه ریزی کاربری زمین

نویسندگان محمدرضا بمانیان ۱ ؛ مجتبی رفیعیان۲ ؛ محمدمهدی خالصی۳ ؛ رضا بمانیان۴ ۱گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس ۲گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس …

آخرين اخبار و مقالات